Dimension Tools高级标注工具

增强原生的标注功能,大大增加标注的效率。

插件介绍

插件包括:

标注旋转工具

标注工具

边框标注工具

连续标注工具

基础标注工具

角度标注工具

自动标注工具

旋转标注工具

修剪\延长标注工具

分割标注工具

合并标注工具